FSMPC One giant step forward

Sia rong pwe ra sain fengen ekkewe soufonu me ewe FSMPC an FSMPC aka Vital a wesewesen fonuwenano ekkewe fonu non Sapwuun, Tonoas ikewe epwene keuta ie ew nenien isois petroleum products fiti fengen me keuta ew coconut processing plant. Ennetin ew wachemwuken development ei ngeni kich non Chuuk, ekkaewin chon fonuwach Tonoas. A wor ew ach epinukunukun aninnisin ei osupwang sipwe fetan ngeni mwirin 2023. Eipw ichok ei ipwemmei nge epwe fen ifa ika sia oruuwa me eunungati. Sipwe ikkiotek epwe wor asaramen non ekiekich me ekiekin nouch nouwis pwun esap chok iei ew step ngeni eipweipwenoon ach sipwe kuna ngas seni riaffoun mwirimwirin ukutiwen ewe aninnis seni manamanen ewe COFA.

Congratulations ngeni FSMPC pwan kinisou ngeni ekkewe soufonu ren fangafangochun netiper fiti met kunaien ekiekin netiper ngeni nonnomun fonuwach nesor me pekino.
Sign In or Register to comment.